Sacramenten

Binnen de katholieke kerk kennen we 7 sacramenten.

  1. Het Doopsel
  2. De Heilige Communie
  3. Het Vormsel
  4. De Biecht of  het sacrament van de verzoening
  5. De Ziekenzalving
  6. De Priesterwijding
  7. Het Huwelijk
 

1. Het Doopsel

Door het Heilig Doopsel, ook wel doop genoemd, wordt men in de katholieke kerk opgenomen en mag men Christen worden genoemd. Bij de doop wordt de dopeling overgoten met doopwater of erin ondergedompeld. Daarbij wordt vaak de doopformule uitgesproken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", volgens Mattheus 28:19. Het doopsel wordt wederzijds door verschillende grote kerkgenootschappen erkend. Vroeger moesten pasgeborenen binnen 48 uur gedoopt worden om opgenomen te worden in de Katholieke Kerk. Tegenwoordig kan men zelf kiezen wanneer een kind gedoopt wordt. Ook volwassenenen kunnen gedoopt worden als zij tot het Cristendom willen behoren.
 
Ook in onze kerk kan men zich laten dopen. Meestal wordt er gedoopt op de eerste zondag van de maand. Als u iemand wil laten dopen moet u contact opnemen met de administratie (op dinsdagmorgen of dinsdagavond of per email). De doopplchtigheid kan dan ingeroosterd worden. De doop kan worden uitgevoerd door een priester of door een diaken. Voor het dopen worden geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
 

2. De Heilige Communie

De Heilige Communie is ingesteld ter nagedachtenis aan Jezus zijn laatste avondmaal. Tijdens dit avondmaal deelde Jezus brood en wijn uit aan zijn leerlingen. Hij brak het brood, deelde dit uit en  sprak de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. Blijft dit doen om Mij te gedenken". We vieren de instelling van de Heilige Communie op Witte Donderdag.
 
Binnen de katholieke kerk is het de gewoonte dat je deel mag nemen aan de Heilige Communie ongeveer vanaf  je 7e jaar. De kinderen van groep 3 doen dan hun Eerste Heilige Communie.  Dit feest wordt meestal gevierd op Hemelvaartsdag. Als de scholen in die periode vakantie hebben zal er een andere datum gekozen worden. Dit jaar krijgen de kinderen hun Eerste Heilige Communie op Eerste Pinksterdag.
De kinderen worden op dit feest voorbereid door een groep vrijwillige ouders. Meestal start de werkgroep al in het najaar met de voorbereidingen. 
 
 

3. Het Heilig Vormsel

Het Heilig Vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het Vormsel wordt in principe éénmaal per jaar toegediend door een afgevaardigde van het bisdom of dekenaat in een speciale viering, welke plaatsvindt in één van de Trinitas parochies. Ook de voorbereidingen op het Vormsel worden gezamenlijk gedaan.

 

Hieronder staat enige algemene informatie van de coördinator voor het Vormsel..

 

In onze parochie bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de voorbereiding op het  Heilig Vormsel. Wij werken met het project "In vuur en vlam”. Het project bevat zes hoofdstukken waarin de jongeren in kleine groepjes worden voorbereid op het sacrament van het Vormsel. De zes bijeenkomsten staan onder leiding van gastouderparen. Zij werken afwisselend op de Spoorbuurtschool te Anna Paulowna, de Sint Jan school te Breezand en de Sint Jozefschool te ‘t Zand.

Voorafgaand aan de avonden met de kinderen vindt de instructie plaats van de gastouders. Per keer worden twee nieuwe hoofdstukken doorgesproken en de vorige geëvalueerd door diaken Henk Schrader. Ook pastoor Ivan zal zoveel mogelijk bij de avonden aanwezig zijn. 

 

In september worden de ouders uitgenodigd een algemene informatieavond over het vormsel bij te wonen. Voor de algemene informatieavond is dit jaar als spreker uitgenodigd zuster Maria Iuxta Crucem, zij maakt deel uit van de congregatie ‘Blauwe Zusters’.

 

In november begint het project voor de jongeren. In mei worden de jongeren gevormd in één van onze parochiekerken.

Voor het project krijgen alle kinderen in groep 8 van de Sint Jozefbasisschool een uitnodiging.

Naast het project gaan de jongeren in het voorjaar naar de Bavodag in Haarlem. Daar ervaren zij dat er nog veel meer jongeren gevormd worden in Nederland.

 

De coördinator Heilig Vormsel van de parochie ‘t Zand is Anita Bakker (anitab01@xs4all.nl) 

 
 
 
 

De Biecht

 
 
 
 

De Ziekenzalving

 
 
 
 

De Priesterwijding

 
 
 
 

Het Huwelijk