De stichting SOOK

De officiële naam van Sook is voluit:
STICHTING ONDERHOUD ORGEL EN KERK- GEBOUW VAN PAROCHIE O.L.V. VISITATIE NOORD ZIJPE
De stichting is in 2009 opgericht met het doel om geld in te zamelen voor groot onderhoud van het orgel. 
Voor dit doel was een bedrag nodig van € 65.000,-.
De stichting is een onderdeel van de parochie OLV Visitatie te 't Zand.
Het bedrag van € 65.000,- is toen onder andere gerealiseerd door in samenwerking met de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken een (goederen)veiling te houden waarbij de opbrengst voor Sook zou zijn. Verder zijn er diverse subsidies en extra giften ontvangen.
Ook zijn er extra inkomsten gegenereerd door de parochianen.
Na realisatie van dit project is de stichting SOOK blijven bestaan. Er is immers altijg geld nodig voor onderhoud van de kerkgebouwen. Het is dus nog steeds mogelijk om een finciële bijdrage te leveren aan SOOK.
 
ANBI
De stichting SOOK voldoet aan de normen van de belastingdienst.
Dit betekent dat giften aan SOOK aftrekbaar zijn voor de belastingen.
U moet dan wel het RSIN numer 820587734 op uw aangifte vermelden. 
En verdere toelichting vindt u op de onderliggende pagina.
 
Het bestuur.
Ondanks dat de stichting een onderdeel is van de RK parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft de stichting SOOK een apart bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid.
Het bestuur bestaat gedeeltelijk uit personen die ook lid zijn van de parochieraad. Het bestuur komt meerdere keren per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken.
In verband met de privacy zullen de namen niet hier genoemd worden.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen GEEN vergoeding voor hun diensten.
 
Financieel Overzicht.
Om aan de ANBI voorwaarden van de belastingdienst te voldoen is het noodzakelijk om de financiële cijfers openbaar te maken.
Hieronder staat het overzicht van de laatste 5 jaar.
  2017 2018 2019 2020 2021
Baten:          
Inkomsten uit acties  €    1.675  €   2.776  €  2.788  €   3.029  €   1.840
Inkomsten uit sponsoring  €       150  €   6.356  €  5.638  €   1.188  €   2.384
Rente  €         18  €         3  €         3  €          3  €           -
TOTALE BATEN  €    1.843  €  9.135  €  8.429  €   4.220  €    4.224
           
Lasten:          
Kosten onderhoud kerk  €    4.957  €       25  €  7.603  €         25  €    4.581
Kosten actie  €           -  €     968  €  1.129  €    1.158  €       687
Overige kosten  €         90  €     117  €       82  €          -  €       -
Bankkosten  €       132  €        91  €        64  €        63  €        58
TOTAAL LASTEN  €    5.179  €  1.201  €   8.878  €   1.246  €    5.326
           
RESULTAAT  € -3.336  € 7.934  €    449  €   2.974  €  -1.102

 

BALANS      
  1-1-2021   31-12-2021
Activa      
Vorderingen  €            3    €             3
Liquide middelen  €   31.993    €    30.244
       
TOTAAL ACTIVA  € 31.996    €  30.247
       
Passiva      
Eigen vermogen  €   27.418    €    26.313
Reserve voor orgel  €     4.572    €      3.929
   €   31.990    €    30.242
       
Kortlopende schulden  €            6    €             5
       
TOTAAL PASSIVA  € 31.996    €  30.247
       
Ondanks dat de stichting een onderdeel is van de RK parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe heeft de stichting SOOK