Bijzondere vieringen

 

Door het jaar zijn er een aantal bijzondere vieringen.

 

Aswoensdag.

Aswoensdag is de start van de vastentijd of de Veertigdagentijd.
Doordat de vastentijd is gekoppeld aan Pasen, is deze dag niet op een vaste datum door het jaar. Zoals u misschien weet wordt Pasen gevierd op de eerste zaondagt na de eerste volle maan in de lente. Op Aswoensdag is er een viering in de parochiekerk om 19:00 uur .  Dit kan een woord-en communiedienst zijn of een Eucharistieviering, afhankelijk van wie er voorgaat in deze viering. Tijdens de viering kunnnen de gelovigen en askruisje op het voorhoofd ontvangen als teken van boetedoening en wordt de volgende tekst uitgesproken: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren". Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). De as voor het askruisje wordt verkregen door de overgebleven palmtakken vam Palmpasen te laten drogen en deze naderhand te verbranden.

 

Palmzondag.

Op de laatste zondag van de vasten vieren we Palmzondag. Dit is een week voor Pasen.
De viering is op zondagochtend om 09:30 uur.
Op Palmzondag vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Twee volgelingen van Jezus werden erop uitgestuurd om een veulen op te halen "waar nog niemand op gereden heeft". 's Ochtends legden zijn volgelingen hun mantels op de rug van het dier, waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: "Hosanna, gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer! Ook spreidden ze hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen.
Tijdens de viering op Palmzondag worden er palmtakken (buxustakken) gewijd en aan de gelovigen uitgedeeld.

Op Palmzondag is er een gezinsviering in onze kerk, speciaal voor de kinderen. De meeste kinderen hebben een palmpasenstok mee. Dit is altijd een kruis. Een kruis omdat Jezus aan het kruis stierf op goede vrijdag. Het haantje bovenop de stok staat symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus tot drie keer toe had gezegd Jezus niet te kennen. Het brood waaruit het haantje bestaat staat symbool voor het brood dat Jezus deelde bij het laatste avondmaal op Witte Donderdag. De stok kan ook versierd worden met 30 rozijnen. Dit symboliseert de 30 zilverlingen die Judas ontving voor zijn verraad.
De kinderen lopen tijdens de viering met de palmpasenstok in optocht door de kerk. Vaak worden de palmpasenstokken na de viering weggeven aan ouderen of zieken, bijvoorbeeld aan opa of oma.

 

Witte Donderdag.

Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de Heilige Eucharistie. Er is een viering om 19:00 uur. Jezus weet wat hem de volgende dag te wachten sttat en heetf het Laatste Avondmaal, samen met zijn leerlingen. 

Tijdens deze maaltijd spreekt Jezus de woorden "Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt". Hij breekt en deelt het brood met de apostelen.

Daarna neemt hij de beker met wijn en geeft deze aan zijn leerlingen met de woorden:"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is Mijn bloed dat voor u en alle mensen is vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken".
Deze woorden gebruiken we nog steeds in de Eucharistievieringen.
Op Witte Donderdag wordt het altaar helemaal ontruimd en wordt De Heer uit het tabernakel wegggenomen om in ale stilte en soberheid Goede Vrijdag te kunnen vieren.

 

 

RV Liebfrauenkirche Triptychon Kreuzigung.jpg

Goede Vrijdag.

 Op Goede Vrijdag herdenken we de lijdensweg van Jezus en het overlijden van Hem aan het kruis. We doen dat in 2 vieringen. 's Middags om 15:00 uur, op het tijdstip van overlijden, wordt de Kruisweg gebeden. Deze viering is voor iedereen bestemd maar door de keuze van de teksten is deze meer bestemd voor de kinderen. 's Avonds om 19:00 uur  is de Kruiverering. Het is een woord- en gebedsdienst waarbij we het lijdensverhaal van Jezus lezen. Daarna volgt de kruisverering door een bloemenhulde te brengen aan het kruis waarop Jezus is gestorven.

 

 

 

 

 

Paaszaterdag en de Paaswake.

Paaszatedag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het altaar is op Witte Donderdag al ontmanteld en er zal geen Eucharistieviering meer zijn tot aan Pasen of de Paawake. Wel zijn er enkele gconsecreerde hosties bewaard voor het geval een ernstig zieke de communie wil ontvangen.
's Avonds om 19:00 uur wordt de Paaswake gehouden. Dit is een speciale viering, waarbij het licht de kerk wordt binnengebracht in de vorm van een brandend vuur. Hiermee wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. De Paaskaars wordt gewijd door de voet van de kaars 3 maal in het gewijde water te dompelen. Vervolgens worden er 5 nagels in de Paaskaars aangebracht. Deze nagels staan symbool voor de nagels waarmee Jezus aan het kruis is geslagen. Na het ontsteken van de Paaskaars ontvangen alle gelovigen het Licht van Christus door een kaars aan te steken met de vlam van de Paaskaars. Dit Licht wordt doorgegeven aan alle gelovigen. Het Licht symboliseert het nieuwe licht. Immers de verrijzenis van Jezus heeft nieuw licht in de wereld gebracht.

 

Hoogfeest van Pasen.

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Wij vieren dit Hoogfeest om 09:30 uur in onze parochiekerk. Op deze dag herdenken we dat Jezus is verrezen, op de derde dag na zijn overlijden. 's Morgens vroeg bezoeken 2 vrouwen het graf van Jezus, maar zien dat de steen is weggerold en dat het graf leeg is. Engelen vragen de vrouwen, onder wie Maria van Magdalena, "Waarom zoekt u de levende onder de doden?". Daarna gaan ze naar Jeruzalem om het aan de leerlingen van Jezus te vertellen.

 

Hemelvaartsdag

  Op Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. Deze dag wordt altijd op donderdag gevierd, tien dagen voor Pinksteren. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren. Op deze veertigste dag van Pasen werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. In onze parochie is er  altijd een viering om 10:00 uur in de parochiekerk. 

 

Hoogfeest van Pasen

Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Op deze dag herdenken we dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden.  Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden. Op Eerste Pinmksterdag is er een viering om 10:00 uur in onze kerk. Op Tweede Pinksterdag is er geen viering.

 

Maria ten Hemelopneming.

Maria ten Hemelopneming wordt gevierd op 15 augustus. Er zijn diverse verhalen over het overlijden en de Ten Hemelopneming van Maria die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over geschreven. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus. Vroeger was Maria ten Hemelopneming een feestdag en betekende dit een vrije dag voor veel mensen. Tegenwoordig wordt dit feest niet meer gevierd op dagen door de week. Alleen als 15 augustus op een zondag valt kan er tijdens de reguliere weekendviering aandacht worden besteed aan dit feest.

 

Familieviering Kerstavond

Op 24 december, de dag voor Kerstmis, is er om 19:00 uur een familie/kinderviering in onze parochiekerk. Deze viering wordt verzorgd door de VOP-groep (Viering Onder leiding van een Parochiaan) en het Kinderkoor. Het is een Woord- en Communieviering. De viering is gebaseerd op een eenvoudig en goed gegrijpbaar kerstverhaal. De kinderen in de kerk worden nauw betrokken bij dit kerstverhaal. Soms wordt er ook een "toneelstukje" opgevoerd.  De laatste jaren worden de kerkgangers na de viering getrakteerd op glühwein en warme chocolademelk met salgroom. Dit moet de saamhorigheid en het kerstgevoel onder de parochianen versterken.

 

Kerstnachtviering(en)

Op 24 eecember wordt de Kerstnacht in de parochiekerk gevierd om 22:00 uur met een Eucharistieviering.  Tijdens deze viering herdenken we de geboorte van Jezus. Net als na de viering van 19:00 uur wordt er ook na deze viering glühwein en warme chocolademelk uitgedeeld.

De laatste jaren is er ook een Kerstnachtviering in de PKN kerk in Callantsoog om 19:00 uur.

 


Hoogfeest van Kerstmis

Op 25 december vieren we het Hoogfeest van Kerstmis om 10:30 uur in de parochiekerk, met een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering. 

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is er geen viering.

 

 

Oudejaarsviering

Op 31 december is er om 19:00 uur een  Oudejaarsviering. Deze viering wordt meestal ondersteund door 3 van de 4 koren. Hierbij is ook samanzang belangrijk. Na de viering worden er oliebollen uitgedeeld aan de kerkgangers.