Caritas

        Parochiële Caritas Instelling

De PCI, kortweg wel Caritas genoemd, verleent in stilte en met waarborg voor de privacy hulp aan mensen in financiële nood. Voor deze hulp komt ieder in aanmerking, ongeacht geloofsovertuiging. Deze hulp wordt soms zelfstandig en direct door de Caritas geboden en gaat soms, bij grotere nood, in samenwerking met het Noodhulpfonds Schagen.

Dit fonds is een samenwerking in de gemeente Schagen van gemeente en (protestantse en katholieke) kerken. Gezamenlijk wordt voor een financiële buffer gezorgd.

 

In ’t Zand heeft de Caritas contact met diverse groepen die in de zorg werkzaam zijn, zoals de Zonnebloem, het Rode Kruis, Samen Kerk, de MOV-groep. Door deze samenwerking komen mensen die steun nodig hebben eerder in beeld.

 

Elk jaar organiseert de Caritas in november het Diaconaal Weekend. Tijdens dit weekend staat één organisatie uit de zorg centraal. Voor deze organisatie is dan een deurcollecte na afloop van de viering in de kerk. De afgelopen jaren waren dat o.a.: de Zonnebloem, het Leger des Heils, de gevangenis, de Hospice.

Eens in de 2 jaar wordt tijdens het Diaconaal Weekend een middag verzorgd in de zaal van de Zandstee. Voor deze middag worden alleenstaanden uit onze parochie uitgenodigd.

 

In december ontvangen enkele dorpsgenoten een kerstpakket/boodschappentas namens de Caritas.

Op paaszaterdag organiseert de Caritas al enkele jaren een actie voor de Voedselbank Kop van Noord-Holland in Anna Paulowna.

 

In navolging van de parochies zijn ook de Caritas Instellingen van Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand in gesprek met elkaar om te komen tot meer samenwerking. Het is de bedoeling dat komend jaar dit overleg leidt tot een personele unie.

 

Wilt u de Caritas financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken naar het bankrekeningnummer dat hieronder vermeld staat. De Caritas is ANBI erkend, dat betekent dat u uw gift kunt opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden van de Caritas:

 

Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 TP  ’t Zand (voorzitter)

tel. 0224-591383, email theovolkers@quicknet.nl

 

Loes de Wit, Kanaalkade 63, 1756 AD ’t Zand (secretaris)

tel. 0224-582787, email loes-dewit@kpnmail.nl

 

Breggit Smit, Noorderweg 26, 1757 PD  Oudesluis (penningmeester)

tel. 0224-591268, email cnmsmit@xs4all.nl

bankrekening NL25 RABO 0374 4064 13 t.n.v. Caritas R.K. Parochie ‘t Zand